English Service:

Consecrated for God’s Use
Exodus 29: 1-46 (ESV)
Pastor Tim Nguyen


 

Vietnamese Service

Nguyên Tắc Phán Xét Của Chúa – God’s Principles of Judgment
Rô-ma (Romans) 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân