English Service:

The Grumbling of Men & The Grace of God
Exodus 14:1-31
Pastor Tim Nguyen

 

Vietnamese Service

Lý Do Chúa Đến – Why Jesus Came
Lu-ca (Luke) 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân