English Service:

Lessons from The Golden Calf
Exodus 32: 1-14 (ESV)
Pastor Tim Nguyen


 

Vietnamese Service

Suy Nghĩ Đúng Đắn Về Chúa – Think Rightly About God
Rô-ma (Romans) 3:1-8
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân