English Service

The Seven Seals

Scripture: Revelation 6-8:1-5[ESV]

Key verse:

Revelation 7:11

“Vả, hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật, sấp mặt xuống trước ngôi, và thờ lạy Đức Chúa Trời.”

Speaker: Mr. Huy Le

Tôi Yêu Chúa – I Love Jesus

Kinh Thánh – Scriptures:  Giăng (John) 21:15-17

Câu Gốc – Memory Verse: 

“Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.” Giăng 21:15b

“Yes, Lord; you know that I love you.” John 21:15b (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân