Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday November 5, 2017

English Service:

The Leading Hand of God
Exodus 13:17-22
Mr. Huy Le

 

Vietnamese Service

Cảm Tạ Chúa vì Cứu Rỗi Tôi – Thank God for Saving Me
Thi Thiên (Psalm) 118:19-29
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân