English Service

Introduction to the Gospel

Scripture: Romans 1:1-7 [ESV]

Key verse:

“Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ”

Romans 1:5-6 (ESV)

Mr. Huy Le

Tầm Nhìn 2020 – 2020 Vision 

Kinh Thánh – Scriptures:  Công Vụ (Acts) 10:1-15

Câu Gốc – Memory Verse: 

“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc.” Rô-ma 1:16

“For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.” Romans 1:16 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân