English Service:

The Lord of the Sabbath
Exodus 31:12-18 (ESV)
Mr. Huy Le


 

Vietnamese Service

Sự Nguy Hiểm Của Tôn Giáo – The Danger of Religion
Rô-ma (Romans) 2:17-29
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân