English Service

Read, Hear, Obey God’s Prophecy

Scripture: Revelation 1:1-20; 3:22 [ESV]

Key verse: Revelation 1:3

Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear, and who keep what is written in it, for the time is near.

Speaker: Pastor Tim Nguyen

Tôi Được Sai Đi – I Am Sent

Kinh Thánh – Scriptures:  Giăng (John) 20:19-23

Câu Gốc – Memory Verse: 

“Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” Giăng 20:21

“Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you.” John 20:21 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân