Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday July 30, 2017

English Service:

The Graciousness of God in Sin

Genesis 38:1-30

Vietnamese Service

Lãnh Đạo Có Chủ Đích – Missional Leaders

Ma-thi-ơ (Matthew) 20:20-28