Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday November 15, 2015

English Service:

Why is it important to be loyal and committed to God and others?

Genesis 39:1-6a

Key verse: Genesis 39:3

“Now his master saw that the LORD was with him and how the LORD caused all that he did to prosper in his hand.”

Mr. Huy Le

 

Vietnamese Service:

Giữ Vững Lập Trường – Taking A Stand

Các Quan Xét (Judges) 6:25-32

“Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn.” 1 Các Vua 18:21

“How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him; but if Baal is God, follow him.” 1 Kings 18:21

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân