Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Chào Mừng Quý Vị – Welcome To Berryessa Alliance Church!

Thờ Phượng Ngoài Trời – Outdoor Worship Services
Sunday, September 20, 2020

9:45am (PST, California Time)
English Worship Service
Outdoor English Service Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepVC_NqGE52qymXBIfyjOf4Syw9_j2y6uIk8VaQZmFeGWYZA/viewform

11:15am (PST, California Time)
Vietnamese Worship Service
Ghi Danh Thờ Phượng Ngoài Trời: https://forms.gle/D7L2HrCwWJ73k5d46

Live Broadcast – Thờ Phượng Anh Ngữ – English Worship

SUNDAY September 20, 2020 9:45am (PST, California Time)

Live Broadcast – Thờ Phượng Việt Ngữ – Vietnamese Worship

SUNDAY September 20, 2020 11:15am (PST, California Time)