Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Chào Mừng Quý Vị – Welcome To Berryessa Alliance Church!

LIVE BROADCAST – Bilingual Worship Service
SUNDAY, June 20, 2021 11:15am (PST, California Time)


Thờ Phượng Anh Ngữ – English Worship
SUNDAY, June 13, 2021


Thờ Phượng Việt Ngữ – Vietnamese Worship
SUNDAY, June 13, 2021