Worship Services – Sunday March 26, 2017

English Service:

Good News for Sinners

Genesis 9:1-17 [ESV]


 

Vietnamese Service:

Được Trang Bị Để Phục Vụ – Equipped To Serve

Ê-phê-sô (Ephesians) 4:11-16