Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday November 24, 2019

“A-men! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men.” Khải Huyền (Revelation) 7:12