Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday February 17, 2019

“Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước một Đức Chúa Trời.” I Cô-rinh-tô 1: 28-29