Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday August 26, 2018

“Mỗi người phải tùng phục các nhà cầm quyền trên mình, vì không có quyền uy nào không do Đức Chúa Trời đặt ra, và các nhà cầm quyền hiện có đều do Ngài thiết lập.”  Rô-ma 13:1 (BDM)