Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday July 24, 2016

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” Rô-ma 10:9

IMG_1724.CR2 IMG_1727.CR2 IMG_1728.CR2 IMG_1734.CR2