Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Lễ Cảm Tạ 2015 – Thanksgiving Worship – Sunday Nov 22, 2015

LeCamTa_2015_ChucMung

“Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời,
Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao.”
Thi Thiên 50:14

“Sacrifice thank offerings to God, fulfill your vows to the Most High.”
Psalm 50:14

 

Thank You Lord – Cám Ơn Ngài

Thiếu Nhi & Ấu Nhi
Download: MP3

 

Thank You Lord

Youth Group
Download: MP3

 

Muôn Đời Ghi Ơn – Forever Grateful

Ca Đoàn
Download: MP3