Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday October 25, 2015

English Service:

How do I honor God in the way he deserves?

Isaiah 1:10-20

 

Vietnamese Service:

Giê-hô-va Cờ-xí – The Lord is my Banner

(Giê-hô-va Ni-si – Jehovah Nissi)

Xuất Ê-díp-tô Ký (Exodus) 17:8-16