Worship Services – Sunday May 22, 2016

English Service:

A Fearless Community

2 Timothy 3:10-17

 

Vietnamese Service:

Lô-ít và Ơ-nít: Di Sản Đức Tin – Lois and Eunice: Legacy of Faith

2 Ti-mô-thê (2 Timothy) 1:1-5