Flower Offering – Sunday September 24, 2017

“Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc.” Nê-hê-mi 8:8