Flower Offering – Sunday September 17, 2017

“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” Giăng 8:32