Flower Offering – Sunday October 29, 2017

“Tôi sẽ cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đáp lời tôi, Trở nên sự cứu rỗi cho tôi.” Thi Thiên 118:21