Flower Offering – Sunday October 27, 2019

“Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.” Giăng 21:15b