Flower Offering – Sunday November 4, 2018

“Để anh chị em có thể đồng thanh tôn vinh Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.”  Rô-ma 15:6 (BD2011)