Flower Offering – Sunday November 25, 2018

“Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.”  Ma-thi-ơ 2:2