Flower Offering – Sunday May 6, 2018

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” Châm Ngôn 31:30