Flower Offering – Sunday March 4, 2018

“Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.”  Rô-ma 3:28