Flower Offering – Sunday March 3, 2019

“Xin dạy tôi làm theo ý Chúa Vì Ngài là Đức Chúa Trời tôi; Xin thần linh tốt lành của Chúa hướng dẫn tôi vào vùng đất bằng phẳng.” Thi-thiên 143:10