Flower Offering – Sunday March 25, 2018

“Sau Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!” Giăng 20:19b