Flower Offering – Sunday June 30, 2019

“Nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.” 1 Giăng 4:12b