Flower Offering – Sunday June 24, 2018

“Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, vì Ngài là sự sống ngươi.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19b, 20b