Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday July 8, 2018

“Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, Hay làm ơn trong mọi công việc Ngài.”  Thi Thiên 145:17