Flower Offering – Sunday July 28, 2019

“Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.” Thi-thiên 11:7