Flower Offering – Sunday July 22, 2018

“Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời.” Rô-ma 11:22a