Flower Offering – Sunday January 6, 2019

“Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” Ma-thi-ơ 5:5