Flower Offering – Sunday January 21, 2018

“Vả, chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với lẽ thật.” Rô-ma 2:2