Flower Offering – Sunday January 13, 2019

“Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ.” Ma-thi-ơ 5:3 (BDM)