Flower Offering – Sunday February 24, 2019

“Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” Ma-thi-ơ 5:9