Flower Offering – Sunday February 11, 2018

“Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời; vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương.” 1 Giăng 4:8