Flower Offering – Sunday December 8, 2019

“Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Lu-ca 1:37