Flower Offering – Sunday December 31, 2017

“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” Thi Thiên 46:1