Flower Offering – Sunday December 30, 2018

“Ai giữ theo đạo lý tìm được ích; Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay.”  Châm Ngôn 16:20