Flower Offering – Lễ Giáng Sinh – Sunday December 23, 2018

“Người công bình bị nhiều tai họa, Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết.” Thi-thiên 34:19