Flower Offering – Sunday December 17, 2017

“Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.” Giê-rê-mi 31:3