Flower Offering – Sunday August 27, 2017

 “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” Rô-ma 12:10