Flower Offering – Sunday August 20, 2017

“Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời; đừng để rễ cay đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người.” Hê-bơ-rơ 12:15 (BDM)