Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Flower Offering – Sunday April 22, 2018

“Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự.” Rô-ma 7:6