Flower Offering – Ngày Gia Đình Trẻ – Sunday February 10, 2019

“Một lời quở trách tỏ tường Hơn là thương yêu giấu kín.” Châm-ngôn 27:5