Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Thi Kinh Thánh Thuộc Lòng 2017 – Year-end Bible Memory Challenge

Bấm vào ĐÂY để download Bài Thi Kinh Thánh Thuộc Lòng (tiếng Việt).

Click HERE to download the Bible Memory Challenge in English (ESV).

Click HERE to download the Bible Memory Challenge in English (NIV).

Thể Lệ Thi – Rules:
  1. Tất cả các tín hữu trong Hội Thánh đều được tham dự cuộc thi. All church members can participate.
  2. Ngày thi đọc hoặc viết thuộc lòng: Chúa Nhật 10 Tháng 12 Năm 2017. Date of Recitation or Writing from Memory: Sunday December 10, 2017.
  3. Dưới 6 tuổi phải học thuộc lòng ít nhất 3 câu Kinh Thánh. Under 6 years old must memorize a minimum of 3 Bible verses.
  4. Từ 6 đến 12 tuổi phải học thuộc lòng ít nhất 6 câu Kinh Thánh. From 6 to 12 years old must memorize a minimum of 6 Bible verses.
  5. Xin ghi danh bên dưới. Please fill out and submit the online form below.
No Fields Found.